PostHeaderIcon Administrator ds. księgowych

DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH we WROCŁAWIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

ADMINISTRATOR DS. KSIĘGOWOŚCI


1. Wymagania niezbędne ( wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)    obywatelstwo polskie

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

c)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowego

d)    wykształcenie: wyższe o odpowiedniej specjalności lub średnie o odpowiednim profilu z 4-letnim

stażem pracy, umożliwiające wykonywanie zadań na  stanowisku

e)    znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych

f)     biegła obsługa komputera, programów finansowo - księgowych oraz użytkowania pakietu MS Office

 

2. Wymagania dodatkowe

(wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

a)    znajomość ustawy o pomocy społecznej,

b)    praktyka w księgowości budżetowej , w tym prowadzenie kasy jednostki

c)    doświadczenie w rozliczaniu pod względem  księgowym projektów dofinansowanych

z  funduszy europejskich

d)    umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu

e)    zdolność nadawanie priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych

f)     umiejętność opracowywania analiz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL,

tworzenie prognoz i zestawień w oparciu o materiały źródłowe

g)    umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole

h)    dokładność, sumienność, terminowość w realizacji zadań oraz bezkonfliktowość

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie księgowości finansowej

a)      Dokonywanie wstępnej kontroli legalności dowodów księgowych pod względem

właściwości rzeczowej pracowników dokonujących sprawdzenia merytorycznego oraz

zakwalifikowania przez pracownika Działu Zamówień Publicznych, jako zgodne z prawem

zamówień publicznych.

b)     Sprawdzanie dowodów pod względem formalno-rachunkowym

c)      Przygotowanie dokumentów finansowych do zatwierdzenia do wypłaty przez głównego

księgowego I kierownika jednostki

d)     Dekretacja dowodów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont

e)     Ewidencja operacji gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym

w elektronicznym programie finansowo-księgowym oraz kontrola ciągłości zapisów

i przenoszenia obrotów

f)       Uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką

g)     Bieżąca analiza należności i zobowiązań z kontrahentami oraz uzgadnianie i potwierdzenie sald

h)     Windykacja należności wraz ze sporządzaniem stosownych dokumentów

i)       Bieżąca kontrola rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałych

rozrachunków

z pracownikami

j)       Prowadzenie rejestru otrzymanych faktur, kontrola terminowości ich zwrotu z komórek

merytorycznych

k)      Wystawianie dowodów księgowych wewnętrznych i zewnętrznych

l)       Rozliczanie sprzedaży i sporządzanie deklaracji VAT

m)    Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki

n)     Analiza realizacji budżetu jednostki

o)     Sporządzanie informacji z zakresu księgowości finansowej na potrzeby kierownictwa

i komórek organizacyjnych MCUS

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

a)    Stanowisko pracy wyposażone w komputer

 

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Za miesiąc luty , wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kserokopie świadectw pracy

b)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

c)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

d)    oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie

g)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia

publicznego lub skarbowego

h)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

i)      ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności

j)     inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje

 

7. Dodatkowe dokumenty:

a) szczegółowe CV

b) list motywacyjny

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych

we Wrocławiu ul. Mączna 3, pok. 160 (Sekretariat) w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres MCUS z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko ADMINISTRATORA DS. KSIĘGOWOŚCI”  w terminie do dnia 25.03.2018 r.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 28-29.03.2018 r.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

na stronie internetowej MCUS, tj. www.mcus.pl oraz na tablicy informacyjnej

w siedzibie MCUS przy ul. Mącznej 3.

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie

dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3 ,

54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji na stanowisko administratora ds. księgowości,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.

Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

 

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz

nie dołączenie któregokolwiek „wymaganego dokumentu”, powoduje odrzucenie oferty.

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Poprawiony (czwartek, 15 marca 2018 11:24)

 
Pliki Cookies - informacja

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj3
Wczoraj33
Wizyt w tygodniu66
Wizyt w miesiącu503
Łącznie wizyt58046
Szukaj