PostHeaderIcon GŁÓWNY KSIĘGOWY w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

wymiar: 1,000 etatu

ilość stanowisk pracy: 1

 

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 

1) Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne   studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych   przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2)    nieposzlakowana opinia;

3)    obywatelstwo polskie;

4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

5)    osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 

1)    znajomość ustawy o: finansach publicznych, zamówieniach publicznych, pomocy społecznej;

2)    znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

3)    znajomość przepisów: samorządowych, podatkowych oraz ZUS;

4)    umiejętność rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych;

5)    mile widziany staż pracy w jednostce budżetowej;

6)    umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku i pracy w zespole;

7)    dokładność i staranność wykonywania zadań;

8)    zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych;

9)    umiejętność kierowania zespołem pracowników;

10)  umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych;

11)  umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

12)  komunikatywność, odpowiedzialność, asertywność i empatia;

13)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (WORD, EXEL).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)   Prowadzenie księgowości i rachunkowości jednostki.

2)   Dokonywanie wstępnej kontroli:

a)   zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)   kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych.

3)   Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.

4)   Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki.

5)   Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.

6)   Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

7)   Współpraca z bankiem i organami skarbowymi.

8)   Przygotowywanie projektów planów finansowych jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.

9)   Sporządzanie sprawozdań i bilansu jednostki.

10)  Obsługa finansowa zobowiązań i należności jednostki.

11)   Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

12)   Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostki.

13)   Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

14)   Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

15)   Nadzór nad ewidencjonowaniem i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników.

16)   Wnioskowanie w sprawie zatrudnienia, awansów, kar i nagród pracowników działu.

17)   Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

1)    stanowisko pracy wyposażone w komputer;

 

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

 

Za miesiąc grudzień, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)    kserokopie świadectw pracy;

2)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

4)    oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności.

 

 

7. Dodatkowe dokumenty:

1)    szczegółowe CV

2)    list motywacyjny

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, p. 160 (sekretariat) w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres MCUS z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO” w terminie do dnia 04 lutego 2018 r.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej, na stronie internetowej MCUS, tj. www.mcus.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCUS przy ul. Mącznej 3.

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji na stanowisko głównego księgowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U z 2016 r poz. 922 ze zm. Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

 

 

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz nie dołączenie któregokolwiek „wymaganego dokumentu” powoduje odrzucenie oferty.

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Poprawiony (wtorek, 23 stycznia 2018 11:36)

 
Pliki Cookies - informacja

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj3
Wczoraj33
Wizyt w tygodniu66
Wizyt w miesiącu503
Łącznie wizyt58046
Szukaj