PostHeaderIcon Kierownik Działu Opiekuńczego - Kaletnicza 8

DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

KIEROWNIKA DZIAŁU OPIEKUŃCZEGO

w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8

wymiar: 1,000 etatu

ilość stanowisk pracy: 1

 

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 

1)    wykształcenie wyższe o specjalności pielęgniarstwo;

2)    znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności Ustawy o pomocy społecznej i Rozporządzenia MPRiPS w sprawie domów pomocy społecznej;

3)    nieposzlakowana opinia;

4)    obywatelstwo polskie;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

6)    osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 

1)    umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku;

2)    znajomość prawa pracy i organizacji pomocy społecznej;

3)    dokładność i staranność wykonywania zadań;

4)    zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych;

5)    umiejętność kierowania zespołem pracowników;

6)    umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych;

7)    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

8)    komunikatywność, odpowiedzialność, asertywność i empatia;

9)    umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (WORD, EXEL).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)   Organizacja pracy Działu opiekuńczego

2)   Wprowadzenie do pracy, przydzielanie stanowisk pracy i zadań nowoprzyjętym pracownikom.

3)    Opracowywanie zakresów czynności

4)    Nadzór i planowanie  pracy podległych pracowników

5)    Opracowanie i nadzór nad realizacją planów urlopów

6)    Nadzór nad ewidencjonowaniem i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników,

7)    Wnioskowanie w sprawie zatrudnienia, awansów, nagród i kar pracowników Działu.

8)   Nadzorowanie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

9)   Planowanie, wnioskowanie i realizowanie niezbędnego zaopatrzenia Działu Opiekuńczego w sprzęt i materiały.

10)  Nadzorowanie właściwego zaopatrzenia mieszkańców w leki.

11)  Nadzorowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego DPS.

12)  Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości

13)  Przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń zawodowych pracowników Działu,

14)  Koordynowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu praktyk zawodowych odbywanych w Dziale.

 

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

1)    stanowisko pracy wyposażone w komputer;

 

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

 

Za miesiąc październik, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)    kserokopie świadectw pracy;

2)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

4)    oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności.

 

 

7. Dodatkowe dokumenty:

1)    szczegółowe CV

2)    list motywacyjny

3)    prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, p. 160 (sekretariat) w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres MCUS z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko KIEROWNIKA DZIAŁU OPIEKUŃCZEGO” w terminie do dnia 08 grudnia 2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej, na stronie internetowej MCUS, tj. www.mcus.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCUS przy ul. Mącznej 3.

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji na stanowisko kierownika działu opiekuńczego uruchomionych w ciągu 36 miesięcy od daty przesłania mojej aplikacji, prowadzonych na potrzeby MCUS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U z 2016 r poz. 922 ze zm. Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

 

 

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz nie dołączenie któregokolwiek „wymaganego dokumentu” powoduje odrzucenie oferty.

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 
Pliki Cookies - informacja

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj64
Wczoraj49
Wizyt w tygodniu209
Wizyt w miesiącu598
Łącznie wizyt57022
Szukaj