PostHeaderIcon Administrator ds. personalnych w Dziale Kadr

DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

administratora ds. personalnych

w Dziale Kadr

wymiar: 1,000 etatu

ilość stanowisk pracy: 1

 

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 

1)    wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, preferowane wyższe o specjalności prawo pracy;

2)    znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o pracownikach samorządowych;

3)    nieposzlakowana opinia;

4)    obywatelstwo polskie;

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

6)    osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 

1)    umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku;

2)    biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXEL) w tym programu Płatnik;

3)    dokładność i staranność wykonywania zadań;

4)    zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych;

5)    umiejętność przekonywującego argumentowania służącego osiąganiu wyznaczonych celów;

6)    umiejętność pracy w zespole;

7)    umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi;

8)    umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych;

9)    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

10)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    Weryfikowanie dokumentów nowo przyjmowanych pracowników w zakresie zgodności z wnioskiem o zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

2)    Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy.

3)    Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji pracowniczej.

4)    Prowadzenie kartotek ewidencyjnych pracowników.

5)    Wprowadzanie i aktualizowanie danych do programu kadrowo-płacowego.

6)    Wystawianie poleceń wyjazdów służbowych i ich rejestrowanie.

7)    Prowadzenie procedury i przygotowanie dokumentów związanych z nakładaniem na pracowników kar porządkowych.

8)    Pomoc i przygotowywanie wniosków pracowników o świadczenia rehabilitacyjne, emerytury i renty. Ustalanie uprawnień pracowników do odpraw z tego tytułu.

9)    Przygotowanie dokumentacji kadrowej do archiwum.

10)  Prowadzenie rocznych kartotek absencji pracowników.

11)  Przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych w zakresie dyscypliny pracy w obsługiwanych jednostkach MCUS.

12)  Sporządzanie umów zleceń.

 

4. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer;

 

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

 

Za miesiąc październik, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)    kserokopie świadectw pracy;

2)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

4)    oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności.

 

7. Dodatkowe dokumenty:

1)    szczegółowe CV

2)    list motywacyjny

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, p. 160 (sekretariat) lub pocztą na adres MCUS z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko administratora ds. personalnych w Dziale Kadr” w terminie do dnia 23 listopada 2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej, na stronie internetowej MCUS, tj. www.mcus.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCUS przy ul. Mącznej 3.

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji na stanowisko Administrator ds. personalnych w dziale kadr uruchomionych w ciągu 36 miesięcy od daty przesłania mojej aplikacji, prowadzonych na potrzeby MCUS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U z 2016 r poz. 922 ze zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458 ze zm.). Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu treści swoich danych i ich poprawiania”

 

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz nie dołączenie któregokolwiek „wymaganego dokumentu” powoduje odrzucenie oferty.

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 

Poprawiony (poniedziałek, 13 listopada 2017 11:38)

 
Pliki Cookies - informacja

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj17
Wczoraj25
Wizyt w tygodniu42
Wizyt w miesiącu397
Łącznie wizyt56139
Szukaj