PostHeaderIcon Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności  w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 r. poz. 352) określa również ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

- z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;

-  ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);

- z przepisów innych ustaw;

- z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

1.  Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług  Socjalnych we Wrocławiu lub zamieszczona w miejskich serwisach internetowych,

- udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji),

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu:

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

- informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

- należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;

- pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;

- jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;

- poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

3. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

a) Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

- została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego,

b) Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

c) Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w Sekretariacie,  w tym za pośrednictwem faksu 71 376 99 05,

- w formie poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP,

d) W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki formalne wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

e) Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia,

f) Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu po rozpatrzeniu wniosku jest zobligowany:

- przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

- poinformować o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);

- przedstawić ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

- odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

- koszty elektronicznych nośników danych;

- czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

(MCUS nie jest obowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z niej wyciągów, w sytuacji, gdy spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.)

5. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

a) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty,

b) Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,

c) W przypadku otrzymania sprzeciwu Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) z tym, że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 r. poz. 352) określa również ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

- z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);

- z przepisów innych ustaw;

- z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu lub zamieszczona w miejskich serwisach internetowych,

- udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Gminy Miejskiej Kraków (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji),

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu:

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

- informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

- należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;

- pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;

- jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;

- poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

3. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

a) Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

- została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego,

b) Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

c) Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w Sekretariacie, w tym za pośrednictwem faksu 71 376 99 05,

- w formie poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP,

d) W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki formalne wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

e) Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia,

f) Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu po rozpatrzeniu wniosku jest zobligowany:

- przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

- poinformować o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);

- przedstawić ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

- odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

- koszty elektronicznych nośników danych;

- czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

(MCUS nie jest obowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z niej wyciągów, w sytuacji, gdy spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.)

5. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

a) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty,

b) Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,

c) W przypadku otrzymania sprzeciwu Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) z tym, że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności                      w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 r. poz. 352) określa również ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

- z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;

-  ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);

- z przepisów innych ustaw;

- z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

 

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

1.  Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług  Socjalnych we Wrocławiu lub zamieszczona w miejskich serwisach internetowych,

- udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Gminy Miejskiej Kraków (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji),

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu:

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

- informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

- należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;

- pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;

- jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;

- poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie                                             i wykorzystywanie.

 

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

3. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

a) Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

- została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady                   i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego,

b) Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

c) Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w Sekretariacie,  w tym za pośrednictwem faksu 71 376 99 05,

- w formie poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP,

 

d) W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki formalne wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

e) Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.                         W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy                            o przyczynach opóźnienia,

f) Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu po rozpatrzeniu wniosku jest zobligowany:

- przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

- poinformować o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);

- przedstawić ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

- odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane                                      z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

- koszty elektronicznych nośników danych;

- czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

 

(MCUS nie jest obowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z niej wyciągów,                      w sytuacji, gdy spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.)

5. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

a) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty,

b) Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,

c) W przypadku otrzymania sprzeciwu Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                     z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) z tym, że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 24 października 2016 08:26)

 
Pliki Cookies - informacja

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj3
Wczoraj33
Wizyt w tygodniu66
Wizyt w miesiącu503
Łącznie wizyt58046
Szukaj