PostHeaderIcon Organizacja MCUS

Organizacja

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu działa na terenie Wrocławia.

MCUS zapewnia:

· opiekę dla 644 mieszkańców domów pomocy społecznej:

 • DPS dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych przy ul. Mącznej 3,
 • DPS dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Rędzińskiej 66-68,
 • DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Kaletniczej 8,
 • DPS dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Karmelkowej 25;

· pobyt w dziennych domach pomocy społecznej dla ponad 160 klientów średniomiesięcznie :

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Skwierzyńska 23/2,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 67,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Komuny Paryskiej 11,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 37/1.

Dyrektor MCUS kieruje jednostką jednoosobowo, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. Dyrektor zarządza MCUS i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor odpowiada przed Prezydentem za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji MCUS oraz organizację i skuteczność pracy MCUS oraz wykonywanie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wykonuje czynności z zakresu prawa pracy. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje jego zastępca.

Dyrektor kieruje pracą MCUS przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację. Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich zadań działa w granicach określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora.

Strukturę organizacyjną MCUS tworzą komórki organizacyjne bezpośrednio podległe:

1)      Dyrektorowi:

a)   Dział Kadr,

b)   Zespół Terapii Ruchowej,

c)    Zespół Techniczny,

d)   konsultant ds. terapeutyczno-opiekuńczych,

e)   samodzielne stanowisko rewidenta,

f)    samodzielne stanowisko ds. kancelarii i sekretariatu,

g)   samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

h)   Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

i)    Działy Administracyjne (I, II, III, IV),

j)    Działy Opiekuńcze (I, II, III, IV) - Sekcje Opiekuńcze,

k)   Psycholodzy (I, II, III, IV),

l)     kapelani (I, II, III, IV);

2)  Zastępcy Dyrektora:

a)   Dział Zamówień Publicznych,

b)   Zespół Dziennych Domów Pomocy,

c)   samodzielne stanowiska ds. prawnych i/lub organizacyjnych,

d)   samodzielne stanowiska ds. informatycznych,

e)    Zespoły Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej (I, II, III, IV);

3)  Głównemu Księgowemu – Dział Księgowości.

Komórki organizacyjne, o których mowa powyżej w pkt.1 lit. i-l oraz w pkt. 2 lit. e realizują swoje zadania bezpośrednio w określonych domach pomocy społecznej.

Dyrektor może kształtować wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki do drugiej. Dyrektor ustala wymiar czasu pracy oraz liczbę samodzielnych stanowisk pracy danego rodzaju w zależności od wymagań określonych przepisami prawa lub zapotrzebowania na pracę danego rodzaju w MCUS i w ramach zatwierdzonej przez Prezydenta Wrocławia liczby etatów.

Pracą komórek organizacyjnych kierują odpowiednio:

1) działu - kierownik;

2) zespołu - kierownik lub koordynator;

3) sekcji - kierownik

Kierownicy i koordynatorzy sprawują bezpośredni nadzór nad prawidłowością oraz terminowością załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne.

W MCUS zorganizowany jest system kontroli zarządczej. Podstawę prowadzonej działalności kontrolnej stanowią wprowadzone odrębnym zarządzeniem Dyrektora, procedury kontroli zarządczej.

Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień i sprawowania nadzoru wykonują:

 • Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy oraz kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników;
 • pracownik na samodzielnym stanowisku rewidenta w zakresie racjonalnej gospodarki budżetem i mieniem;
 • podmiot zewnętrzny świadczący usługi doradztwa prawnego w zakresie przedkładanych do zaopiniowania spraw,
 • pracownicy na samodzielnych stanowiskach d/s informatycznych w zakresie korzystania przez pracowników MCUS z zasobów informatycznych.

Statut Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wprowadzony uchwałą nr XXIII/499/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

Podmiot udostępniający: MCUS we Wrocławiu
Wytworzył/Odpowiada: Patrycja Karpicz
Opublikował: Tomasz Atkielski
Data wytworzenia informacji: 14 czerwca 2010 11:30
Data udostępnienia informacji: 14 czerwca 2010 11:30

Poprawiony (poniedziałek, 18 lipca 2016 07:52)

 
Pliki Cookies - informacja

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj3
Wczoraj33
Wizyt w tygodniu66
Wizyt w miesiącu503
Łącznie wizyt58046
Szukaj